اعضای هیات علمی

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دروس ارایه شده نیمسال دوم 98-99
ردیف عنوان درس فایل درس طرح درس
1 فیزیولوری انسان پشرفته برای فعالیت بدنی فایل های درسی پیوست  pdf
2 بدنسازی ویره طرح درس موجود است pdf
3 متون تحصصی -- pdf

 

CELL Physiology

Cell Process (Video)

Nerve Tissue

NERVE SYSTEM

CARDIO RESPIRATORY SYSTEM 1

CARDIO RESPIRATORY SYSTEM 2

MUSCLUAR SYSTEM

Download- Human Physiolgy

Muscluar system 1

Muscluar system 2

ownload Guyton Physiology Text book

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی انسان پیشرفته ویژه فعالیت ورزشی 2212544 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تکنیک های آزمایشگاهی در تمرین و فعالیت .رزشی 2212564 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2212568 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سازگاری عصبی - عضلانی کاربردی 2212417 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار عصبی عضلانی در ورزش 2212402 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2212568 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی فیزیولوژیکی عصبی عضلانی 2212687 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون خارجی تخصصی 2212430 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تکنیک های آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد عصبی ، عضلانی 2212412 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین 2212566 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2