اعضای هیات علمی

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو

عبدالحسین پرنو    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول برنامه ریزی تمرین و فعالیت ورزشی 2212559 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2212568 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
سازگاری عصبی - عضلانی کاربردی 2212417 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
سمینار عصبی عضلانی در ورزش 2212402 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون خارجی تخصصی 2212430 2 03 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مطالعه هدایت شده 2212428 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
اصول و روش شناسی تمرین 2212725 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
بدنسازی ویژه رشته های ورزشی 2212570 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تکنیک های آزمایشگاهی پیشرفته 2212568 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی فیزیولوژیکی عصبی عضلانی 2212687 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
متون خارجی تخصصی 2212430 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تکنیک های آزمایشگاهی ارزیابی عملکرد عصبی ، عضلانی 2212412 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
روانشناسی فعالیت ورزشی و تمرین 2212566 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
سمینار پژوهشی - تمرین ورزشی 2212561 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی ورزشی1 2212073 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
فیزیولوژی ورزشی1 2212073 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مبانی فیزیولوژیکی عصبی عضلانی 2212687 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
ملاحظات ارتوپدیک و بیومکانیک در تمرین های ورزشی 2212565 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
موضوعات پیشرفته در فیزولوژی ورزشی 2212563 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 20 نتیجه
از 1