اعضای هیات علمی

فرزانه گندمی

فرزانه گندمی

فرزانه گندمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 43
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (20:45 - 21:00) ترم اول 1397
مقدمات مکانیک حرکت انسان 2212804 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (20:45 - 21:00) ترم اول 1397
بازتوانی پیشرفته آسیب های ورزشی 2212618 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
تنیس روی میز 1 2212019 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
تنیس روی میز 1 2212019 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
سمینار در حرکات اصلاحی 2212614 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نمایش 6 نتیجه
از 1