اعضای هیات علمی

منوچهر حیدری

change-logo

منوچهر حیدری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ورزش معلولین 2212765 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397
ورزش معلولین 2212765 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 2212617 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
امدادگر ورزشی پیشرفته 2212615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
دو و میدانی 2 2212050 2 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397
ماساژ ورزشی 2212623 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ورزش معلولین 2212765 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396
ورزش معلولین 2212765 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396
دو و میدانی 2 2212050 2 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1396
آسیب شناسی ورزشی 2212047 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
آسیب شناسی ورزشی 2212047 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
دوومیدانی 1 2212018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
دوومیدانی 1 2212018 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (18:00 - 20:00) ترم دوم 1395
نمایش 15 نتیجه
از 1