اعضای هیات علمی

منوچهر حیدری

منوچهر حیدری
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حرکت شناسی ورزشی 2212813 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
حرکت شناسی ورزشی 2212813 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (15:00 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ارگونومی ورزشی 2212621 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های پایه 2212827 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
ارگونومی ورزشی 2212621 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 2212617 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حرکت شناسی پیشرفته 2212616 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
دو و میدانی 2 2212050 2 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
فیزیولوژی پیشرفته دستگاه اعصاب مرکزی 2212610 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ورزش معلولین 2212765 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
ورزش معلولین 2212765 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
اصول برنامه ریزی تمرینات اصلاحی 2212617 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
امدادگر ورزشی پیشرفته 2212615 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
دو و میدانی 2 2212050 2 03 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
ماساژ ورزشی 2212623 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ورزش معلولین 2212765 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
ورزش معلولین 2212765 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
دو و میدانی 2 2212050 2 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2