اعضای هیات علمی

وریا طهماسبی

وریا طهماسبی

وریا طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 70
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:30 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (13:00 - 13:30) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی 2212604 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه وکنترل وزن ویژه ورزشکاران 2212608 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی 2212604 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آنتروپومتری حرکتی 2212258 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
فیزیولوژی ورزش و کودکان 2212695 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212052 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) نامشخص ترم اول 1396 طرح درس
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2