اعضای هیات علمی

وریا طهماسبی

وریا طهماسبی

وریا طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09188737001
اتاق: 70
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
دروس کارشناسی دروس کارشناسی ارشد دروس دکتری
آمادگی جسمانی

فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته 

جلسه اول

جلسه دوم

فیزیولوژی ورزشی جلسه اول و دوم 

روش تحقیق در علوم ورزشی

جلسه اول و دوم

جلسه سوم

 

تغذیه انسان

جلسه اول

جلسه دوم

 
     

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 03 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (16:00 - 17:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی1 2212811 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی ورزشی1 2212811 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی ورزش های انفرادی 2212828 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
تغذیه انسانی 2212595 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در علوم ورزشی 2212542 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فیزیولوژی فعالیت ورزشی پیشرفته 2212600 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (13:00 - 13:30) ترم اول 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (12:30 - 13:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغذیه ورزشی و کنترل وزن 2212819 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های آزمایشگاهی تغذیه ورزشی 2212604 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
آمادگی جسمانی 2 2212807 2 04 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (22:00 - 22:15) ترم اول 1397 طرح درس
آمار زیستی ویژه فعالیت ورزشی 2212543 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیوانرژتیک ورزشی 2212782 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
بیوشیمی ویژه تغذیه ورزشی 2212594 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغذیه وکنترل وزن ویژه ورزشکاران 2212608 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 37 نتیجه
از 2