اخبار و انتصابات

چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰ آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی
چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰ آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی
چاپ مقاله پژوهشی مورخ ۱۳ می ۲۰۲۰ آقای مسعود نصیری به نام دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی
برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیسیون های علمی و پزشکی اتحادیه جهانی کشتی با حضور دکتر میرزایی نماینده ایران
برگزاری جلسه مشترک اعضای کمیسیون های علمی و پزشکی اتحادیه جهانی کشتی با حضور دکتر میرزایی نماینده ایران
با حضور دکتر میرزایی نماینده ایران، جلسه مشترک اعضای کمیسیون های علمی و پزشکی اتحادیه جهانی کشتی به صورت "ویدیو کنفرانس" برگزار شد.
تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه در مورد امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98
تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه در مورد امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98
تصمیمات شورای آموزشی دانشگاه در مورد امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 99-98

دستاوردها

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی