اخبار و انتصابات

دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه ها/کارگاه های پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در شرایط بحران کرونا ویروس جدیدCOVID 19
دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه ها/کارگاه های پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در شرایط بحران کرونا ویروس جدیدCOVID 19
دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه ها/کارگاه های پژوهش و فناوری دانشکده علوم ورزشی دانشگاه رازی در شرایط بحران کرونا ویروس جدیدCOVID 19
فرم تعهد نامه اجرای پروتکل های بهداشتی استفاده از آزمایشگاه و کارگاهها و سالن های ورزشی دانشکده علوم ورزشی
فرم تعهد نامه اجرای پروتکل های بهداشتی استفاده از آزمایشگاه و کارگاهها و سالن های ورزشی دانشکده علوم ورزشی
فرم تعهد نامه اجرای پروتکل های بهداشتی استفاده از آزمایشگاه و کارگاهها و سالن های ورزشی دانشکده علوم ورزشی
اطلاعیه آزمون عملی رشته علوم ورزشی
اطلاعیه آزمون عملی رشته علوم ورزشی
اطلاعیه آزمون عملی رشته علوم ورزشی
وبینار مجازی صنعت ورزش و کووید ۱۹ برگزارمی‌شود
وبینار مجازی صنعت ورزش و کووید ۱۹ برگزارمی‌شود
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی، با شروع پاندمی و تغییر سبک زندگی افراد، صنعت ورزش نیز دستخوش تغییرات بنیادین شده است. بر این اساس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی با توجه به اهمیت بررسی این موضوع و با همکاری وزارت ورزش و...

اطلاعیه ها

رویدادها

انجمن های علمی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی